I. Adatvédelmi politikánk jogszabályi háttere, célja és adatkezelők személye

Jelen szabályok kialakításakor különös tekintettel vettük figyelembe az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.), valamint az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során, Strasbourgban, 1981. január 28. napján kelt Egyezmény kihirdetéséről szóló 1998. évi VI. törvény, továbbá az EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 rendeletének (a továbbiakban: GDPR) rendelkezéseit, illetőleg az “ONLINE PRIVACY ALLIANCE” ajánlásait.
Jelen adatvédelmi politikára, illetve az adatvédelemmel kapcsolatos kérdésekre a magyar jogot kell alkalmazni, az adatvédelem keretében felmerülő bármely jogvita esetén Magyarország bíróságai bírnak joghatósággal és az Adatkezelő(k) székhelye szerinti magyar bíróságok kizárólagos illetékességgel rendelkeznek.
A jelen adatvédelmi politika célja, hogy szolgáltatásaink minden területén, minden egyén számára, tekintet nélkül nemzetiségére vagy lakóhelyére, biztosítva legyen, hogy jogait és alapvető szabadságjogait, különösen a magánélethez való jogát tiszteletben tartsák a személyes adatainak gépi feldolgozása során (adatvédelem).

Az adatkezelők adatai:
DUALS TÁRSKERESŐ Korlátolt Felelősségű Társaság
Cégjegyzékszám: 07-09-029048, Adószám: 14558977-2-07,
Székhely: 8000 Székesfehérvár, Nyitrai utca 28.
ügyvezető: Bánitzky Katalin
(továbbiakban: Adatkezelő)

Az adatkezelő az alábbi weboldalakat működteti:

www.duals-tarskereses.hu
www.dualsklub.hu
www.kavezzunkegyutt.hu
www.banitzkykata.hu

II. A személyes adatokkal kapcsolatos fogalmak meghatározása
személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre (a továbbiakban: érintett) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;
különleges adat: faji vagy etnikai származásra, politikai véleményre, vallási vagy világnézeti meggyőződésre vagy szakszervezeti tagságra utaló személyes adatok, valamint a természetes személyek egyedi azonosítását célzó genetikai és biometrikus adatok, az egészségügyi adatok és a természetes személyek szexuális életére vagy szexuális irányultságára vonatkozó személyes adatok ;
adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;
adattovábbítás: ha adatot meghatározott harmadik személy számára hozzáférhetővé teszik;
nyilvánosságra hozatal: ha adatot bárki számára hozzáférhetővé teszik;
adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;
adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;
adattörlés: adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk nem lehetséges;
automatizált adatállomány: automatikus feldolgozásra kerülő adatok sora;
gépi feldolgozás: a következő műveleteket tartalmazza, ha azokat részben vagy egészben automatizált eszközökkel hajtják végre: adatok tárolása, adatokkal végzett logikai vagy aritmetikai műveletek, adatok megváltoztatása, törlése, visszakeresése és terjesztése.
érintett hozzájárulása: az érintett akaratában önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a reá vonatkozó személyes adatok –teljes körű, vagy egyes műveletekre vonatkozó –kezeléséhez.
III. Adatkezelési alapelvek
Az Adatkezelő, a GDPR 5. cikkével összhangban, a személyes adatok kezelése során követi, hogy azok
a)    kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon kell végezni („jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság”);
b)    gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történjen, és azokat ne kezeljék ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető módon; nem minősül az eredeti céllal össze nem egyeztethetőnek a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból történő további adatkezelés („célhoz kötöttség”);
c)    az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak kell, hogy legyenek, és a szükségesre kell korlátozódniuk („adattakarékosság”);
d)    pontosnak és szükség esetén naprakésznek kell lenniük; minden észszerű intézkedést meg kell tenni annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan személyes adatokat haladéktalanul töröljék vagy helyesbítsék („pontosság”);
e)    tárolásának olyan formában kell történnie, amely az érintettek azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé; a személyes adatok ennél hosszabb ideig történő tárolására csak akkor kerülhet sor, amennyiben a személyes adatok kezelésére a 89. cikk (1) bekezdésének megfelelően közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból kerül majd sor, az e rendeletben az érintettek jogainak és szabadságainak védelme érdekében előírt megfelelő technikai és szervezési intézkedések végrehajtására is figyelemmel („korlátozott tárolhatóság”);
f)    kezelését oly módon kell végezni, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve („integritás és bizalmas jelleg”).
IV. Adatalanyt védő további garanciák
Mindenkinek joga van arra, hogy
1.    az adatairól, az adatkezelésről tájékoztatást (az érintett hozzáférési joga) kapjon,
2.    az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül: (a) az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát; (b) az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását; (c) az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy (d) az érintett  jogszerűen tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.
3.    tudomást szerezzen a személyes adatok automatizált állományáról, annak fő céljairól, valamint adatállományt kezelő személyéről és szokásos lakhelyéről vagy székhelyéről;
4.    ésszerű időközönként és túlzott késedelem vagy költség nélkül értesüljön arról, hogy egy automatizált adatállományban személyes adatait tárolják-e, és ezekről az adatokról számára érthető formában tájékoztassák;
5.    indokolt esetben ezeket az adatokat helyesbíttethesse, vagy töröltethesse késedelem nélkül (az elfeledtetéshez való jog). Az Adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet kérésére az adatkezelő tájékoztatja e címzettekről;
6.    a hozzájáruláson alapuló adatkezelés során, automatizált adatkezelés esetén a rá vonatkozó, általa a DUALS TÁRSKERESŐ Szolgáltató Kft. rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy a DUALS TÁRSKERESŐ Szolgáltató Kft. ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa. E jog gyakorlása nem sértheti az elfeledtetéshez való jogot, és nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait;
7.    a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének e) vagy f) pontján alapuló kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is;
8.    ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené, kivéve a GDPR 22. cikkében meghatározott körülmények esetén (automatizált döntéshozatal);
9.    jogorvoslattal élhessen, ha a jogszabályokban foglalt tájékoztatási vagy indokolt esetben közlési, helyesbítési, illetve törlési kérelmét nem teljesítik. Az érintett kérelmére adatkezelő tájékoztatást ad az általa kezelt, illetőleg az általa megbízott feldolgozó által feldolgozott adatairól, adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg adatokat. Adatkezelő köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül írásban, közérthető formában megadni a tájékoztatást. Az érintett, jogainak megsértése esetén, adatkezelő ellen a bírósághoz fordulhat. Adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy a technikai adatvédelem követelményeinek megszegésével másnak okozott kárt köteles megtéríteni. Az érintettel szemben adatkezelő felel adatfeldolgozó által okozott kárért is. Adatkezelő mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a kárt adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő. Nem kell megtéríteni a kárt annyiban, amennyiben a károsult szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.

V. Az adatkezelés jogalapja, célja, köre, ideje
1. Az adatkezelés jogalapja
Az adatkezeléssel és a látogatók személyes adatainak a védelmével kapcsolatos előírások kizárólag a természetes személyekre vonatkoznak tekintettel arra, hogy a személyes adatok is kizárólag természetes személyek vonatkozásában értelmezhetőek (az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény alapján), ezért jelen adatvédelmi politika kizárólag a weboldalon regisztráló természetes személyek személyes adatainak kezelése vonatkozásában bír kötelező erővel.

VI. Adatvédelmi nyilatkozatunk
1.    A felhasználók (honlapunk látogatói, vagy bárki, aki a DUALS számára személyes adatot bocsát rendelkezésre, legyen az érdeklődő, klubtag) adatainak kezelése a DUALS adatvédelmi szabályzatában megfogalmazott módon és feltételekkel történik. Az adatvédelmi szabályzat és nyilatkozat bármikor elérhető honlapunkon. Kérjük, regisztráció előtt feltétlenül olvassa el az adatvédelmi tájékoztatót!
2.    A DUALS honlapjára ellátogató felhasználók számítógépének egyes adatai és IP-címei a felhasználók látogatásai rögzítésének céljából naplózásra kerülnek. Ezeket az adatokat kizárólag statisztikák készítésére használjuk fel és nem kerülnek összekapcsolásra a többi adattal.

3.    Egyes szolgáltatásaink egyedi azonosítót, úgynevezett cookie-t helyeznek el felhasználóink számítógépén adatfeljegyzés, a felhasználó azonosítása és további látogatásainak megkönnyítése céljából. A felhasználó az Internet hozzáféréshez használt böngészőjében beállíthatja, hogy értesítést kapjon arról, ha a DUALS cookie-t kíván elhelyezni a számítógépén és a cookie-k küldését bármikor meg is tilthatja.
Alapkezelő az alábbi cookie-kat alkalmazza:
(Munkamenet (session) sütik
Funkcionális cookie-k
Harmadik felek cookie-jai
4.    A regisztrált felhasználók további adatainak felvétele a regisztrációs adatlap kitöltésével történik. Az adatkezelés célja látogatottsági statisztikák készítése, a felhasználó jogosultságainak azonosítása, bizonyos esetekben hírlevelek és értesítők kézbesítése – azaz a szolgáltatás minél magasabb színvonalú és hatékony működésének biztosítása.
5.    A regisztrációs adatszolgáltatás minden esetben önkéntes! A regisztrációs adatlapon ún. kötelezően kitöltendő mezők kitöltetlenül hagyása azonban azt eredményezheti, hogy a társkereső nem tudja magát sikeresen regisztrálni. A regisztrációs adatok a regisztrált felhasználó kezdeményezésére történő törlésig maradnak a rendszerben.
6.    A regisztrációs adatok a regisztrált felhasználó kezdeményezésére, adatlapján bármikor módosíthatóak. A hírlevelet és értesítőket megrendelők részére ezek kézbesítése kizárólag az arról való leiratkozásig történik. A leiratkozás link segítségével, illetve a regisztrációs adatlap erre vonatkozó módosításával bármikor lehetséges.
7.    A regisztrált adatokhoz a DUALS rendszergazdái és a menedzsment tagjai, illetve a megadott (személyazonosításra alkalmatlan) adatok alapján, kölcsönös szimpátia esetén a klubtagok férhetnek hozzá. Személyes adatokat a megjelölteken kívül harmadik személyeknek nem adunk át. Ez nem vonatkozik az esetleges, törvény alapján kötelező adattovábbításokra, amelyekre csak törvényi kötelezettség fennállása esetén, rendkívüli esetekben kerülhet sor. Az adatkezelő az egyes hatósági adatkérések teljesítése előtt minden egyes adat tekintetében megvizsgálja, hogy valóban fennáll-e az adattovábbítás jogalapja, kötelezettsége.
8.    A regisztrált felhasználók jelen szabályzat elfogadásával hozzájárulnak, hogy a DUALS az általuk önként megadott adatokat feldolgozza és törvény által meghatározott feldolgozott (személyazonosításra nem alkalmas) adatformában hirdetési tevékenysége során felhasználja.
9.    Az adatok szerverteremben tárolódnak. Belső hozzáférés gyakorlatilag lehetetlen, a külső támadások ellen pedig magas szinten felkészített tűzfal védi az adatokat. A DUALS azonban nem felel, ha az adatokhoz rajta kívül álló okok miatt jogosulatlanul harmadik személy hozzájut (pl. hacker támadás esetén).
10.    A 2. pontban megjelölt adatok automatikusan rögzülnek, a többi, a felhasználó személyéhez szorosabban köthető személyes adatok megadásáról maguk a felhasználók döntenek. Az adatkezelés jogalapja az érintettek önkéntes hozzájárulása.
11.    Személyes adatai kezeléséről a felhasználók bármikor tájékoztatást kérhetnek. Az adatkezelő kérésre tájékoztatást ad az érintettnek az általa kezelt adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat.
12.    Minden felhasználó helyesbítheti, módosíthatja személyes adatait. A felhasználóknak joguk van kérni adataik törlését is. A regisztrációs adatok módosítását vagy törlését az info@duals.hu vagy a www.dualsklub.hu ( személyes postafiókban)  címen kell kezdeményezni, vagy egyes szolgáltatásoknál és hírleveleknél a “leiratkozom” linkre kattintva, ezen kéréseket haladéktalanul teljesítjük. A törlés pillanatában helyreállíthatatlanul megsemmisül a felhasználóhoz kötődő minden adat. A személyes adatlapon megadott további – nem kötelezően kitöltendő – adatok törlése a személyes adatlap módosításával lehetséges, a fent leírt módon.
13.    Jogorvoslati jog: Az a felhasználó, aki úgy érzi, hogy a DUALS üzemeltetői megsértették személyes adatai védelméhez való jogát, igényét polgári bíróság előtt érvényesítheti, vagy kérheti az adatvédelmi biztos segítségét is. Az ezzel kapcsolatos szabályokat az Infotv. (2011. Évi CXII. Törvény) tartalmazza.
14.    Minden olyan esetben, ha a szolgáltatott adatokat a Duals az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kívánja felhasználni, erről köteles a felhasználót tájékoztatni, és ehhez előzetes, kifejezett hozzájárulását megszerezni, illetőleg lehetőséget biztosítani számára, hogy a felhasználást megtiltsa.
15.    A DUALS az adatok felvétele, rögzítése és kezelése során az alapelveknél rögzített korlátozásokat minden esetben betartja, tevékenységéről az érintettet annak igénye szerint, elektronikus levelezés útján tájékoztatja. A DUALS kötelezi magát, hogy semmilyen szankciót nem érvényesít az olyan felhasználóval szemben, aki az adatszolgáltatást részben megtagadja. Minden felhasználó maga dönti el, hogy milyen adatotkat és milyen mértékben bocsát a DUALS rendelkezésére.
16.    A DUALS kötelezi magát, hogy gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását. Kötelezi magát arra is, hogy minden olyan harmadik személyt, akiknek adatokat esetlegesen továbbítja, vagy átadja, ugyancsak felhívja ez irányú kötelezettségeinek teljesítésére.
17.    Minden olyan esetben, amikor személyes adatokat kérünk látogatóinktól, a szükséges tájékoztató szöveg elolvasása és értelmezése után szabadon dönthetnek arról, megadják-e a kért információkat. Amennyiben valaki nem adja meg személyes adatait, előfordulhat, hogy nem tudja az adott, személyes adat megadásához kötött szolgáltatást igénybe venni.
18.    Ha valaki önszántából nyilvánosságra hozza saját személyes adatait vagy azok egy részét, az ilyen információkra az adatvédelmi politika hatálya nem terjed ki.
19.    Szolgáltatásaink számos olyan kapcsolódási pontot (linket) tartalmaznak, amely más szolgáltatók oldalaira vezet. Ezen szolgáltatók adat- és információvédelmi gyakorlatáért a DUALS nem vállal felelősséget.

VII. Felhasználók (látogatók) a DUALS rendszerében
1. A felhasználók (látogatók) a www.duals-tarskereses.hu weboldalt térítésmentesen látogathatják, adatmegadásra nincs szükség.
2. A hírlevélre feliratkozók: felhasználók (látogatók) a Duals hírlevélre történő regisztráció során a következő adataikat adják meg: név és e-mail cím, telefonszám, nő, vagy férfi. A heti hírlevelek erre az e-mail címre fognak érkezni. A Duals nem vállal felelősséget a hírlevelek elküldésének elmaradásából származó semmilyen közvetlen, közvetett, véletlen, különleges vagy bármilyen más kárért (korlátozás nélkül beleértve az elmaradt hasznot is).
3. Érdeklődők: Az érdeklődők a következő adataikat adják meg: név és e-mail cím, telefonszám, e-mail-es, vagy telefonos tájékoztatás céljából az ismerkedési lehetőségekről, és a programlehetőségekről. A Duals jogosult az érdeklődőknek tájékoztatást küldeni a megadott elektronikus levélcímre, vagy telefonon keresni Őket tájékoztatás céljából.
4. Konkrét társkeresőkkel való ismerkedésre jelentkezők: A konkrét társkeresőkkel való megismerkedésre jelentkezők a következő adataikat adják meg:
személyes adatok: név, születési idő, lakhely, telefonszám, e-mail cím;
különleges adatok: végzettség, családi állapot, kinézet, nyelvtudás, szabadidős tevékenység; fotó. A Duals a jelentkezési lapon feltüntetetett adatok alapján előzetes szűrést végez és csakis abban az esetben továbbítja a jelentkező által kiválasztott regisztrált Klubtag számára, ha a jelentkező megfelel a klubtag párkeresési elvárásainak. A Duals a jelentkezés során tudomására jutott személyes adatokat semmilyen körülmények között nem teszi – a felhasználó kifejezett jóváhagyó hozzájárulása nélkül – más számára hozzáférhetővé, kivéve az erre vonatkozó jogszabályi kötelezettség eseteit.
5. Adatlapot kitöltött, regisztrációs díjat nem fizetett érdeklődők (passzív tagok): Jelentkezési lapjukat kitöltik, de nem válnak klubtaggá, mert a regisztrációs díjat nem fizetik ki. Az adatbázisba anonim módon kerülnek be, ajánlhatóvá válnak a klubtagok számára. Amennyiben egy klubtag szeretné megismerni a látott adatok (kivéve: „személyes adatok”) alapján, akkor a DUALS kapcsolatba lép a még nem regisztrált érdeklődővel és kölcsönös szimpátia megléte és a regisztrációs díj megfizetése után, feltéve, ha mindketten írásban hozzájárultak saját adatainak megadásához, létrejöhet a közvetlen kapcsolat. Adatait legfeljebb 3 évig őrizzük, ha ezalatt nem válnak (újból) klubtaggá, akkor automatikusan törlésre kerülnek.
6. DUALS Klubtagok: regisztrált tagok, akik megfizették a tagdíjat, és kitöltötték a jelentkezési lapot. Nem feltétel az összes mező kitöltése, a jelentkezők maguk döntik el, hogy milyen adatokat adnak meg magukról! A díjfizetéstől számított legfeljebb 1 év elteltével, vagy ismételten befizeti a díjat, és Klubtag marad, vagy az 5. pontban foglaltak szerinti státuszba, azaz passzív tagságba kerül. Természetesen adatai törlését ekkor is bármikor kérheti, illetve megváltoztathatja azokat.
Az 1-6. pont alatt felsorolt felhasználók bármikor kérhetik adataik törlését, módosítását, amelyet haladéktalanul végrehajtunk. Bármikor kérhetnek tájékoztatást a kezelt adatok köréről, és a IV/5. pontban felsoroltakról. Az adatok megadása minden esetben önkéntes, az adatkezelés jogcíme minden esetben a jogosult felhasználó hozzájárulása. Az adatkezelés maximális időtartama az érintett hozzájárulásáig tart.

VIII. A jelentkezési lapon szereplő (megadható) adatok, kezelt adatok köre:
A.    Személyes adatok: név, születési idő, lakcím, telefonszám, e-mail cím
B.    Egyéb adatok: magasság, testsúly, testalkat, hajszín, szemszín, végzettség, életkörülmények, családi állapot, gyermekek száma, nyelvtudás, szabadidős tevékenység, hobby, sport, bemutatkozás, fotók megadása.
C.    Akit keres, elvárások: életkor, magasság, testalkat, lakhely, végzettség, gyermekek száma, családi állapot, részletesebb kifejtés.
Személyazonosításra alkalmas adatok: azokat a természetes személyekre vonatkozó személyes adatokat értjük, melyek segítségével valakit személyében azonosítani lehet, valakivel kommunikációs kapcsolatba lehet kerülni, vagy valakinek meg lehet határozni a fizikai elérhetőségét – ideértve, de nem korlátozva az alábbiakra: név, lakáscím, postacím, telefonszám, faxszám, e-mail cím.
Nem minősülnek személyes adatnak: azok az anoním információk, melyeket a személyes azonosíthatóság kizárásával gyűjtenek és természetes személlyel nem hozhatóak kapcsolatba, illetve azok a demográfiai adatok sem minősülnek személyes adatnak, melyeket úgy gyűjtenek, hogy nem kapcsolják hozzá azokat azonosítható személyek személyes adataihoz, s ezáltal nem állítható fel kapcsolat természetes személlyel.
A felhasználóink által biztosított személyes, illetve egyéb adatokat nem egészítjük ki és nem kapcsoljuk össze más forrásból származó adatokkal, vagy információval. Amennyiben a jövőben különböző forrásokból származó adatok ilyenfajta összekapcsolására kerülne sor, ezt a tényt kizárólag a megfelelő tájékoztatást követően, előzetesen adott látogatói hozzájárulás esetén tesszük meg.
A látogatóink által rendelkezésünkre bocsátott személyes adatokat felhatalmazás hiányában semmilyen körülmények között nem adjuk harmadik fél számára tovább, kivéve a már korábban részletezett törvényi előírás eseteit.

IX. Személyes adatok továbbítása és feldolgozása
6.1 A Weboldalak szolgáltatásainak használata során az adatkezelő a felhasználó személyes adatait jogosult továbbítani az alábbi jogi személyek irányába:
PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A., (R.C.S. Luxembourg B 118 349)

6.2 A fentieken túl a felhasználóra vonatkozó személyes adatok továbbítására kizárólag törvényben kötelezően meghatározott esetben, illetve a Felhasználó kifejezett hozzájárulása alapján kerülhet sor.

6.3 A Weboldalak szolgáltatásainak használata során az adatkezelő a következő adatfeldolgozót veheti igénybe:

Számlázz.hu
KBOSS.hu Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (KBOSS.hu Kft.)
Székhely: 1031 Budapest, Záhony utca 7.

Tárhelyszolgáltató, adatkezelő:
Webműhely Kft.
Székhely: 1035 Budapest, Kerék utca 78-80.
Adószám: 12852873-2-41

Marketingszoftverként:
SalesAutopilot Kft.
1089 Budapest, Golgota utca 3.

Adatfeldolgozóként:
BBrand Kft.
4032 Debrecen, Füredi út 98.

Tárhelyszolgáltatóként:
Dotroll Kft.
1148 Budapest, Fogarasi út 3-5.

X.: A Duals, a 2018. május 25-ét megelőző adatkezelését az adatvédelmi biztos által vezetett nyilvántartásba bejelentette.
A nyilvántartási azonosító: 04468-0001.