A Duals Társkereső Iroda Adatkezelési elvei

A jelen adatvédelmi politika és szabályzat célja, hogy szolgáltatásaink minden területén, minden egyén számára, tekintet nélkül nemzetiségére vagy lakóhelyére, vallására, politikai meggyőződésére, származására, etnikai hovatartozására biztosítva legyen, hogy jogait és alapvető szabadságjogait, különösen a magánélethez való jogát tiszteletben tartsák a személyes adatainak kezelése, gépi feldolgozása során (adatvédelem).

I. Jogszabályi háttér, Adatkezelő

Jelen szabályok az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényen, valamint az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során, Strassbourgban, 1981. január 28. napján kelt Egyezmény kihirdetéséről szóló 1998. évi VI. törvény rendelkezésein, illetőleg az "ONLINE PRIVACY ALLIANCE" ajánlásain alapulnak. Jelen adatvédelmi szabályzatra, illetve az adatvédelemmel kapcsolatos kérdésekre és jogvitákra a magyar jogot kell alkalmazni, a jogvitákban a Magyar bíróságok rendelkeznek joghatósággal, az Adatkezelő(k) székhelye szerinti magyar bíróságok rendelkeznek kizárólagos illetékességgel.

Adatkezelő (a továbbiakban: Adatkezelő):

DUALS Társkereső Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhelye: 11096 Budapest, Ernő u. 30-34.

Ügyvezető: Bús Tímea

Cégjegyzék szám: 01-09-909346

II. Fogalmak

személyes adat: a meghatározott természetes személlyel (a továbbiakban: érintett) kapcsolatba hozható adat, - különösen az érintett, neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kultúrális vagy szociális azonosságára vonatkozó ismeret - adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. A személyes adat adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható;

különleges adat: a faji eredetre, a nemzeti, nemzetiségi és etnikai hovatartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más meggyőződésre, az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre, a szexuális életre, valamint a büntetett előéletre vonatkozó személyes adatok;

adatkezelés: alkalmazott eljárástól függetlenül a személyes adatokban alkalmazott bármilyen művelet, vagy műveletek összessége, különösen a személyes adatok gyűjtése, felvétele és tárolása, feldolgozása, hasznosítása (ideértve a továbbítást és a nyilvánosságra hozatalt) és törlése. Adatkezelésnek számít adatok megváltoztatása és további felhasználásuk megakadályozása is;

adatfeldolgozás: adatkezelési műveletek, technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint alkalmazás helyétől;

adattovábbítás: ha adatot meghatározott harmadik személy számára hozzáférhetővé teszik;

nyilvánosságra hozatal: ha adatot bárki számára hozzáférhetővé teszik;

érintett hozzájárulása: az érintett akaratában önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a reá vonatkozó személyes adatok –teljes körű, vagy egyes műveletekre vonatkozó –kezeléséhez.

adatkezelő: a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely a személyes adatok kezelésének célját meghatározza, adatkezelésre vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, illetőleg a végrehajtással adatfeldolgozót bízhat meg. Kötelező adatkezelés esetén adatkezelés célját és feltételeit, valamint adatkezelőt adatkezelést elrendelő törvény vagy önkormányzati rendelet határozza meg;

adatfeldolgozó: a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely adatkezelő megbízásából személyes adatok feldolgozását végzi;

adattörlés: adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk nem lehetséges;

gépi feldolgozás: a következő műveleteket tartalmazza, ha azokat részben vagy egészben automatizált eszközökkel hajtják végre: adatok tárolása, adatokkal végzett logikai vagy aritmetikai műveletek, adatok megváltoztatása, törlése, visszakeresése és terjesztése.

III. Adatkezelési alapelvek

 1. adatokat csak tisztességesen és törvényesen szabad megszerezni és feldolgozni;
 2. adatokat csak meghatározott és törvényes célra szabad tárolni, és attól eltérő módon nem szabad felhasználni;
 3. adatoknak tárolásuk céljával arányban kell állniuk, és meg kell felelniük e célnak, azon nem terjeszkedhetnek túl;
 4. adatoknak pontosaknak, és ha szükséges időszerűeknek kell lenniük;
 5. adatok tárolási módjának olyannak kell lennie, amely az adatalany azonosítását csak a tárolás céljához szükséges ideig teszi lehetővé,
 6. nem lehet gépi úton feldolgozni a faji eredetre, a politikai véleményre, a vallásos vagy más meggyőződésre, valamint az egészségre, a szexuális életre vonatkozó személyes adatokat, kivéve, ha a hazai jog megfelelő biztosítékokat nyújt. Ez vonatkozik a büntető ítéletekkel kapcsolatos személyes adatokra is,
 7. megfelelő biztonsági intézkedéseket kell tenni automatizált adatállományokban tárolt személyes adatok védelme érdekében a véletlen vagy jogtalan megsemmisítés, vagy véletlen elvesztés, valamint a jogtalan hozzáférés, megváltoztatás vagy terjesztés megakadályozására.

Jogalap megléte, folyamatos fennállása: Külön törvényi felhatalmazás hiányában személyes adatokat csakis az érintett hozzájárulása alapján lehet kezelni. Különleges adatok esetében az érintett írásbeli hozzájárulása szükséges. A hozzájárulás megadását minden esetben megfelelő, részletes, előzetes és mindenre kiterjedő tájékoztatásnak kell megelőznie.

Célhozkötöttség: Személyes adatot kezelni csak meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében lehet. Adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie e célnak. Csak olyan személyes adat kezelhető, amely adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas, csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig.

Összekapcsolás: Adatok akkor továbbíthatók, valamint a különböző adatkezelések akkor kapcsolhatók össze, ha az érintett ahhoz hozzájárult, vagy törvény azt megengedi, és ha az adatkezelés feltételei minden egyes személyes adatra nézve teljesülnek.

Biztonság: Adatkezelő, illetőleg tevékenységi körében adatfeldolgozó köteles gondoskodni az adatok biztonságáról, köteles továbbá megtenni azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítani azokat az eljárási szabályokat, amelyek az adatvédelmi törvény, valamint az egyéb adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek. Az adatokat védeni kell különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, nyilvánosságra hozás vagy törlés, illetőleg sérülés vagy a megsemmisülés ellen.

IV. Az adatkezeléssel érintett személy jogai:

 1. tudomást szerezzen a személyes adatok automatizált állományáról, annak fő céljairól, valamint adatállományt kezelő személyéről és szokásos lakhelyéről vagy székhelyéről;
 2. ésszerű időközönként és túlzott késedelem vagy költség nélkül értesüljön arról, hogy egy automatizált adatállományban személyes adatait tárolják-e, és ezekről az adatokról számára érthető formában tájékoztassák;
 3. indokolt esetben ezeket az adatokat helyesbíttethesse, vagy töröltethesse a lehető legegyszerűbben és leggyorsabban megvalósítható módon;
 4. jogorvoslattal élhessen, ha a jogszabályokban foglalt tájékoztatási vagy indokolt esetben közlési, helyesbítési, illetve törlési kérelmét nem teljesítik.
 5. Az érintett kérelmére adatkezelő tájékoztatást ad az általa kezelt, illetőleg az általa megbízott feldolgozó által feldolgozott adatairól, adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg adatokat. Adatkezelő köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül írásban, közérthető formában megadni a tájékoztatást. Az érintett, jogainak megsértése esetén, adatkezelő ellen a bírósághoz fordulhat. Adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy a technikai adatvédelem követelményeinek megszegésével másnak okozott kárt köteles megtéríteni. Az érintettel szemben adatkezelő felel adatfeldolgozó által okozott kárért is. Adatkezelő mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a kárt adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő. Nem kell megtéríteni a kárt annyiban, amennyiben a károsult szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.

Személyes adat akkor kezelhető, ha

 1. ahhoz az érintett hozzájárul, vagy
 2. azt törvény vagy - törvény felhatalmazása alapján, abban meghatározott körben - helyi önkormányzat rendelete elrendeli. Törvény közérdekből - adatok körének kifejezett megjelölésével - elrendelheti a személyes adat nyilvánosságra hozatalát. Minden egyéb esetben a nyilvánosságra hozatalhoz az érintett hozzájárulása, különleges adat esetében írásbeli hozzájárulása szükséges. Kétség esetén azt kell vélelmezni, hogy az érintett a hozzájárulását nem adta meg. Az érintett hozzájárulását megadottnak kell tekinteni az érintett közszereplése során általa közölt vagy a nyilvánosságra hozatal céljából általa átadott adatok tekintetében.

Különleges adat akkor kezelhető, ha

 1. az adatkezeléshez az érintett írásban hozzájárul, vagy
 2. a faji eredetre, a nemzeti és etnikai kisebbséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra vonatkozó adatok esetében, az nemzetközi egyezményen alapul, vagy Alkotmányban biztosított alapvető jog érvényesítése, továbbá a nemzetbiztonság, a bűnmegelőzés vagy a bűnüldözés érdekében törvény elrendeli;
 3. egyéb esetekben azt törvény elrendeli.

Az adatkezeléssel és a látogatók személyes adatainak a védelmével kapcsolatos előírások kizárólag a természetes személyekre vonatkoznak, tekintettel arra, hogy a DUALS kizárólag természetes személyek részére nyújt szolgáltatást.

V. Adatvédelmi nyilatkozatunk

 1. A felhasználók (honlapunk látogatói, vagy bárki, aki a DUALS számára személyes adatot bocsát rendelkezésre, legyen az érdeklődő, klubtag) adatainak kezelése a DUALS adatvédelmi szabályzatában megfogalmazott módon és feltételekkel történik. Az adatvédelmi szabályzat és nyilatkozat bármikor elérhető honlapunkon. Kérjük, regisztráció előtt feltétlenül olvassa el az adatvédelmi tájékoztatót!
 2. A DUALS honlapjára ellátogató felhasználók számítógépének egyes adatai és IP-címei a felhasználók látogatásai rögzítésének céljából naplózásra kerülnek. Ezeket az adatokat kizárólag statisztikák készítésére használjuk fel és nem kerülnek összekapcsolásra a többi adattal.
 3. Egyes szolgáltatásaink egyedi azonosítót, úgynevezett cookie-t helyeznek el felhasználóink számítógépén adatfeljegyzés, a felhasználó azonosítása és további látogatásainak megkönnyítése céljából. A felhasználó az Internet hozzáféréshez használt böngészőjében beállíthatja, hogy értesítést kapjon arról, ha a DUALS cookie-t kíván elhelyezni a számítógépén és a cookie-k küldését bármikor meg is tilthatja.
 4. A regisztrált felhasználók további adatainak felvétele a regisztrációs adatlap kitöltésével történik. Az adatkezelés célja látogatottsági statisztikák készítése, a felhasználó jogosultságainak azonosítása, bizonyos esetekben hírlevelek és értesítők kézbesítése - azaz a szolgáltatás minél magasabb színvonalú és hatékony működésének biztosítása.
 5. A regisztrációs adatszolgáltatás minden esetben önkéntes! A regisztrációs adatlapon ún. kötelezően kitöltendő mezők kitöltetlenül hagyása azonban azt eredményezheti, hogy a társkereső nem tudja magát sikeresen regisztrálni. A regisztrációs adatok a regisztrált felhasználó kezdeményezésére történő törlésig maradnak a rendszerben.
 6. A regisztrációs adatok a regisztrált felhasználó kezdeményezésére, adatlapján bármikor módosíthatóak. A DUALS tájékoztatja a felhasználót, hogy a regisztrációs adatlap egyes nem kötelezően kitöltendő rovatai - azok önkéntes kitöltése esetén - különleges adatokat tartalmazhatnak. Ilyen esetekben ezen regisztrációs szabályzat elfogadása írásba foglalt nyilatkozatnak minősül, azt a DUALS elektronikusan iktatja oly módon, hogy az később is hozzáférhető legyen. A hírlevelet és értesítőket megrendelők részére ezek kézbesítése kizárólag az arról való leiratkozásig történik. A leiratkozás link segítségével, illetve a regisztrációs adatlap erre vonatkozó módosításával bármikor lehetséges.
 7. A regisztrált adatokhoz a DUALS rendszergazdái és a menedzsment tagjai, illetve a megadott (személyazonosításra alkalmatlan) adatok alapján, kölcsönös szimpátia esetén a klubtagok férhetnek hozzá. Személyes adatokat a megjelölteken kívül harmadik személyeknek nem adunk át. Ez nem vonatkozik az esetleges, törvény alapján kötelező adattovábbításokra, amelyekre csak törvényi kötelezettség fennállása esetén, rendkívüli esetekben kerülhet sor. Az adatkezelő az egyes hatósági adatkérések teljesítése előtt minden egyes adat tekintetében megvizsgálja, hogy valóban fennáll-e az adattovábbítás jogalapja, kötelezettsége.
 8. A regisztrált felhasználók jelen szabályzat elfogadásával hozzájárulnak, hogy a DUALS az általuk önként megadott adatokat feldolgozza és törvény által meghatározott feldolgozott (személyazonosításra nem alkalmas) adatformában hirdetési tevékenysége során felhasználja.
 9. Az adatok szerverteremben tárolódnak. Belső hozzáférés gyakorlatilag lehetetlen, a külső támadások ellen pedig magas szinten felkészített tűzfal védi az adatokat. A DUALS azonban nem felel, ha az adatokhoz rajta kívül álló okok miatt jogosulatlanul harmadik személy hozzájut (pl. hacker támadás esetén).
 10. A 2. pontban megjelölt adatok automatikusan rögzülnek, a többi, a felhasználó személyéhez szorosabban köthető személyes adatok megadásáról maguk a felhasználók döntenek. Az adatkezelés jogalapja az érintettek önkéntes hozzájárulása.
 11. Személyes adatai kezeléséről a felhasználók bármikor tájékoztatást kérhetnek. Az adatkezelő kérésre tájékoztatást ad az érintettnek az általa kezelt adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat.
 12. Minden felhasználó helyesbítheti, módosíthatja személyes adatait. A felhasználóknak joguk van kérni adataik törlését is. A regisztrációs adatok módosítását vagy törlését az info@duals.hu vagy a www.duals-tarskereses/klub ( személyes postafiókban)címen kell kezdeményezni, vagy egyes szolgáltatásoknál és hírleveleknél a "leiratkozom" linkre kattintva, ezen kéréseket haladéktalanul teljesítjük. A törlés pillanatában helyreállíthatatlanul megsemmisül a felhasználóhoz kötődő minden adat. A személyes adatlapon megadott további - nem kötelezően kitöltendő - adatok törlése a személyes adatlap módosításával lehetséges, a fent leírt módon.
 13. Jogorvoslati jog: Az a felhasználó, aki úgy érzi, hogy a DUALS üzemeltetői megsértették személyes adatai védelméhez való jogát, igényét polgári bíróság előtt érvényesítheti, vagy kérheti az adatvédelmi biztos segítségét is. Az ezzel kapcsolatos szabályokat az Infotv. (2011. Évi CXII. Törvény) tartalmazza.
 14. Minden olyan esetben, ha a szolgáltatott adatokat a Duals az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kívánja felhasználni, erről köteles a felhasználót tájékoztatni, és ehhez előzetes, kifejezett hozzájárulását megszerezni, illetőleg lehetőséget biztosítani számára, hogy a felhasználást megtiltsa.
 15. A DUALS az adatok felvétele, rögzítése és kezelése során az alapelveknél rögzített korlátozásokat minden esetben betartja, tevékenységéről az érintettet annak igénye szerint, elektronikus levelezés útján tájékoztatja. A DUALS kötelezi magát, hogy semmilyen szankciót nem érvényesít az olyan felhasználóval szemben, aki az adatszolgáltatást részben megtagadja. Minden felhasználó maga dönti el, hogy milyen adatotkat és milyen mértékben bocsát a DUALS rendelkezésére.
 16. A DUALS kötelezi magát, hogy gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását. Kötelezi magát arra is, hogy minden olyan harmadik személyt, akiknek adatokat esetlegesen továbbítja, vagy átadja, ugyancsak felhívja ez irányú kötelezettségeinek teljesítésére.
 17. Minden olyan esetben, amikor személyes adatokat kérünk látogatóinktól, a szükséges tájékoztató szöveg elolvasása és értelmezése után szabadon dönthetnek arról, megadják-e a kért információkat. Amennyiben valaki nem adja meg személyes adatait, előfordulhat, hogy nem tudja az adott, személyes adat megadásához kötött szolgáltatást igénybe venni.
 18. Ha valaki önszántából nyilvánosságra hozza saját személyes adatait vagy azok egy részét, az ilyen információkra az adatvédelmi politika hatálya nem terjed ki.
 19. Szolgáltatásaink számos olyan kapcsolódási pontot (linket) tartalmaznak, amely más szolgáltatók oldalaira vezet. Ezen szolgáltatók adat- és információvédelmi gyakorlatáért a DUALS nem vállal felelősséget.

VI. Felhasználók (látogatók) a DUALS rendszerében

1. A felhasználók (látogatók) a www.duals.hu weboldalt térítésmentesen látogathatják, adatmegadásra nincs szükség.

2. A hírlevélre feliratkozók: felhasználók (látogatók) a Duals hírlevélre történő regisztráció során a következő adataikat adják meg: név és e-mail cím, nő, vagy férfi. A heti hírlevelek erre az e-mail címre fognak érkezni. A Duals nem vállal felelősséget a hírlevelek elküldésének elmaradásából származó semmilyen közvetlen, közvetett, véletlen, különleges vagy bármilyen más kárért (korlátozás nélkül beleértve az elmaradt hasznot is).

3. Érdeklődők: Az érdeklődők a következő adataikat adják meg: név és e-mail cím, telefonszám, e-mail-es, vagy telefonos tájékoztatás céljából az ismerkedési lehetőségekről, és a programlehetőségekről. A Duals jogosult az érdeklődőknek tájékoztatást küldeni a megadott elektronikus levélcímre, vagy telefonon keresni Őket tájékoztatás céljából.

4. Konkrét társkeresőkkel való ismerkedésre jelentkezők: A konkrét társkeresőkkel való megismerkedésre jelentkezők a következő adataikat adják meg: személyes adatok: név, születési idő, lakhely, telefonszám, e-mail cím;
különleges adatok: végzettség, életkörülmények, családi állapot, vallási, politikai beállítottság, kinézet, nyelvtudás, szabadidős tevékenység; fotó. A Duals a jelentkezési lapon feltüntetetett adatok alapján előzetes szűrést végez és csakis abban az esetben továbbítja a jelentkező által kiválasztott regisztrált Klubtag számára, ha a jelentkező megfelel a klubtag párkeresési elvárásainak. A Duals a jelentkezés során tudomására jutott személyes adatokat semmilyen körülmények között nem teszi - a felhasználó kifejezett jóváhagyó hozzájárulása nélkül - más számára hozzáférhetővé, kivéve az erre vonatkozó jogszabályi kötelezettség eseteit.

5. Adatlapot kitöltött, regisztrációs díjat nem fizetett érdeklődők (passzív tagok): Jelentkezési lapjukat kitöltik, de nem válnak klubtaggá, mert a regisztrációs díjat nem fizetik ki. Az adatbázisba anonim módon kerülnek be, ajánlhatóvá válnak a klubtagok számára. Amennyiben egy klubtag szeretné megismerni a látott adatok (kivéve: „személyes adatok”) alapján, akkor a DUALS kapcsolatba lép a még nem regisztrált érdeklődővel és kölcsönös szimpátia megléte és a regisztrációs díj megfizetése után, feltéve, ha mindketten írásban hozzájárultak saját adatainak megadásához, létrejöhet a közvetlen kapcsolat. Adatait legfeljebb 3 évig őrizzük, ha ezalatt nem válnak (újból) klubtaggá, akkor automatikusan törlésre kerülnek.

6. DUALS Klubtagok: regisztrált tagok, akik megfizették a tagdíjat, és kitöltötték a jelentkezési lapot. Nem feltétel az összes mező kitöltése, a jelentkezők maguk döntik el, hogy milyen adatokat adnak meg magukról! A díjfizetéstől számított legfeljebb 1 év elteltével, vagy ismételten befizeti a díjat, és Klubtag marad, vagy az 5. pontban foglaltak szerinti státuszba, azaz passzív tagságba kerül. Természetesen adatai törlését ekkor is bármikor kérheti, illetve megváltoztathatja azokat.

Az 1-6. pont alatt felsorolt felhasználók bármikor kérhetik adataik törlését, módosítását, amelyet haladéktalanul végrehajtunk. Bármikor kérhetnek tájékoztatást a kezelt adatok köréről, és a IV/5. pontban felsoroltakról. Az adatok megadása minden esetben önkéntes, az adatkezelés jogcíme minden esetben a jogosult felhasználó hozzájárulása. Az adatkezelés maximális időtartama az érintett hozzájárulásáig tart.

VII. A jelentkezési lapon szereplő (megadható) adatok, kezelt adatok köre:

Személyazonosításra alkalmas adatok: azokat a természetes személyekre vonatkozó személyes adatokat értjük, melyek segítségével valakit személyében azonosítani lehet, valakivel kommunikációs kapcsolatba lehet kerülni, vagy valakinek meg lehet határozni a fizikai elérhetőségét - ideértve, de nem korlátozva az alábbiakra: név, lakáscím, postacím, telefonszám, faxszám, e-mail cím.

Nem minősülnek személyes adatnak: azok az anonim információk , melyeket a személyes azonosíthatóság kizárásával gyűjtenek és természetes személlyel nem hozhatóak kapcsolatba, illetve azok a demográfiai adatok sem minősülnek személyes adatnak, melyeket úgy gyűjtenek, hogy nem kapcsolják hozzá azokat azonosítható személyek személyes adataihoz, s ezáltal nem állítható fel kapcsolat természetes személlyel.

A felhasználóink által biztosított személyes, illetve egyéb adatokat nem egészítjük ki és nem kapcsoljuk össze más forrásból származó adatokkal, vagy információval. Amennyiben a jövőben különböző forrásokból származó adatok ilyenfajta összekapcsolására kerülne sor, ezt a tényt kizárólag a megfelelő tájékoztatást követően, előzetesen adott látogatói hozzájárulás esetén tesszük meg.

A látogatóink által rendelkezésünkre bocsátott személyes adatokat felhatalmazás hiányában semmilyen körülmények között nem adjuk harmadik fél számára tovább, kivéve a már korábban részletezett törvényi előírás eseteit.

VIII: A Duals az adatkezelést az adatvédelmi biztos által vezetett nyilvántartásba bejelentette.
A nyilvántartási azonosító: 04468-0001.


A Duals Társkereső Klubban ezt nyújtjuk Neked!

 • HITELESSÉG - Valós adatok, naprakész tartalom, létező tagok
 • IGÉNYESSÉG - Általunk készített, egyedi adatlapok, esztétikus fotók
 • SZEMÉLYESSÉG - Személyes találkozások elősegítése és személyes kapcsolattartás társkeresőinkkel
 • FIGYELEM ÉS TÖRŐDÉS - Láthatatlan segítőként leszünk ott melletted, bármikor, bármivel megtalálsz bennünket.
 • SZAKÉRTELEM ÉS TANÁCSADÁS - Klubunk vezetője, Bús Tímea életvezetési coach és párkapcsolati szakértő a személyes
 • GARANCIA a szakértelemmel történő társközvetítésre
 • BIZTONSÁG - Mottónk: Diszkréció mindenekelőtt!
 • VALÓS ISMERKEDÉSI LEHETŐSÉG - Figyelem! Készülj, mert nálunk TÉNYLEG randizni fogsz!
 • TÁRSASÁGI ÉLET - Kiváló programok, színes rendezvények, hogy minél több emberrel ismerkedhess!

Duals Társkereső Klub
Ha csupán a boldog párkapcsolat elérése hiányzik!

Azoknak ajánljuk exluzív társkereső klubunkat és társkereső programjainkat, akik komoly, akár életre szóló kapcsolatot keresnek.

Légy tagja Te is exkluzív klubunknak!

Csatlakozz hozzánk kötelezettségek nélkül, tudj meg rólunk többet még ma!

Csatlakozom!

Ismerkedj programjainkon is!

Nézd meg társkereső rendezvényeinket, reméljük, legközelebb már Te is velünk tartasz!

Társkereső programok
3177

Partnerajánlás

889

Randevúkérés

305

Programok

100%

Diszkréció